SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE “NOVOLETNA LANTERNA”

 

 1. Splošne določbe

 

Organizator in izvajalec nagradne igre  „Novoletna lanterna“ je Inno Lab d.o.o., Smast 47A, 5222 Kobarid, DŠ: SI98560107 (v nadaljevanju: organizator).

 

Ti Splošni pogoji in pravila določajo:

 • potek in izvedbo nagradne igre,
 • pogoje za sodelovanje v nagradni igri,
 • nagradni sklad, izbiro nagrajenca in predajo nagrade,
 • pravice in obveznosti nagrajenca,
 • informacije o obdelavi osebnih podatkov v zvezi z nagradno igro.

 

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu https://innobox.si/splosni-pogoji-sodelovanja-in-pravila-nagradne-igre-novoletna-lanterna. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre, jih sprejemajo in se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

 

Nagradna igra ni sponzorirana, izvedena ali kakorkoli povezana s podjetjem Facebook/Instagram.

 

S sodelovanjem v nagradni igri izrecno sprejemate vse tukaj navedene splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre. 

 

 1. Namen

 

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Innobox na socialnih omrežjih.

 

 1. Sodelujoči

 

V nagradni igri lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, je starejša od 15 let in se strinja s temi splošnimi pogoji sodelovanja, razen osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji).

 

Sodelujoči v nagradni igri mora biti resnična oseba. Lažne osebe v nagradni igri ne smejo sodelovati oz. jih bo organizator izključil.

 

Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njej na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@innobox.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

 

 1. Potek in izvedba nagradne igre

 

Nagradna igra bo potekala na Instagram profilu “Innoboxzabojcek” in Facebook profilu “Innobox Zabojček” od 03.12.2021 do 13. 12.2021 (do 24:00).

 

Izmed udeležencev nagradne igre bo z žrebom naključno izbran en nagrajenec, ki mu bo podeljena ena nagrada iz nagradnega sklada.

 

Nagradno žrebanje bo v torek, 14. decembra 2021, po 10. uri.

 

Nagrajenec bo o nagradi obveščeni z objavo na profilu www.instagram.com/innoboxzabojcek in profilu https://www.facebook.com/innoboxzabojcek dne 14.12.2021, po izvedenem žrebu. Nagrajenec izrecno dovoljujejo takšno objavo svojega imena in priimka oz. imena, ki ga uporablja na socialnem omrežju.

 

Nakup kateregakoli produkta ali storitve ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

 1. Sodelovanje v nagradni igri

 

Posameznik postane udeleženec v nagradni igri s tem, ko:

 

 • na Instagram profilu “Innoboxzabojcek” (instagram.com/innoboxzabojcek) v času njenega trajanja všečka točno določeno objavo in sledi omenjenemu profilu,

pod to isto objavo označi vsaj 1 prijatelja in

dotično objavo deli v svojem Instragram story-ju;

 

ALI

 

 • na Facebook profilu “Innobox Zabojček” (https://www.facebook.com/innoboxzabojcek) v času njenega trajanja všečka točno določeno objavo in

pod to isto objavo v komentar zapiše odgovor,  komu bi nagrado z veseljem podarili za darilo.

 

Vsak udeleženec nagradne igre lahko v nagradni igri sodeluje večkrat.

 

V nagradno žrebanje bodo vključeni samo udeleženci, ki bodo v celoti izpolnjevali te Splošne pogoje in pravila.

 

 

 1. Nagrade

 

Nagrado podarja organizator nagradne igre.

 

V nagradni igri bo podeljena 1 nagrada, in sicer Innobox “Novoletna lanterna”, ki si jo otrok izdela sam (v kompletu ni vključena LED lučka za osvetljevanje).

 

Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva.

 

 1. Izbira nagrajenca, obveščanje in prevzem nagrade

 

Nagrajenec bo izbran naključno z nagradnim žrebanjem. Nagradni žreb bo v torek, 14. decembra, po 10. uri, izvedel organizator nagradne igre tako, da bo izmed veljavno sodelujočih naključno izžrebal nagrajenca nagradne igre.

 

Nagrajenec bo o nagradi obveščen z objavo na profilih www.instagram.com/innoboxzabojcek in https://www.facebook.com/innoboxzabojcek, po izvedenem žrebu.

 

Nagrajenec bo po zaključku nagradne igre pozvan, da v roku 7 dni od zaključka nagradne igre organizatorju posreduje svoj naslov za pošiljanje nagrade. Nagrada bo poslana po klasični pošti najkasneje v roku 7 dni od dneva, ko mu nagrajenec posreduje svoj naslov. Če nagrajenec ne posreduje potrebnih podatkov v roku, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti, organizator pa je v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršenkoli drugi namen.

 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • – se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
 • – nagrajenec ne sporoči svojega naslova v določenem roku,
 • – nagrajenec nagrade ne prevzame (mu poslana pošiljka ni vročena).

 

 1. Obdavčitev nagrad

 

Nagrade v tej nagradni igri niso predmet obdavčitve.

 

 1. Škoda in višja sila

 

Posameznik sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

 

V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

 

 1. Namen zbiranja in hranjenja podatkov

 

Namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov je izvedba nagradne igre. Pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov je zakoniti interes organizatorja, da izvede nagradno igro. Osebne podatke (ime in priimek oz. ime, ki ga posameznik uporablja na soc. omrežjih) organizator hrani v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov (zaključek nagradne igre) oz. na podlagi pisnega preklica posameznika, se podatki nemudoma izbrišejo.

 

 1. Varovanje osebnih podatkov

 

Upravljavec osebnih podatkov je organizator – Inno lab, d.o.o.  Sodelujoči v nagradni igri organizatorju dovoljuje, da do konca trajanja nagradne igre oz. do preklica privolitve zbira in obdeluje njegove v nagradni igri zbrane osebne podatke (ime in priimek oz. ime, s katerim posameznik sodeluje v nagradni igri) za namene:

 

 • izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;
 • objave in obveščanja nagrajencev;
 • podelitve nagrad.

 

Vsi podatki oseb, ki ne bodo prejemniki nagrad, bodo po zaključku nagradne igre nemudoma izbrisani. Pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov nagrajenca je darilna pogodba, ki je v skladu s temi Splošnimi pogoji in pravili sklenjena s sprejemom nagrade s strani nagrajenca.

 

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

 

Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. V primeru, da želi sodelujoči kadarkoli izbris svojih podatkov, lahko zahtevo poda na info@innobox.si.

 

Podatki o nagrajencu se na sedežu podjetja hranijo eno leto.

 

 1. Splošne določbe

 

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih sodelovanj v nagradni igri. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

 

Organizator nagradne igre lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletnem mestu www.instagram.com/innoboxzabojcek in https://www.facebook.com/innoboxzabojcek.

 

Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

 

 1. Reševanje sporov

 

Za vse morebitne spore, ki jih udeleženec in organizator ne bi mogla rešiti po mirni poti, je pristojno Sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.

 

Datum objave: 03.12.2021, Inno lab, d.o.o.

© InnoBox 2020

Kontakt

Pišite nam sporočilo. Odgovorili vam bomo v 24 urah.

  Log in with your credentials

  Forgot your details?